Selasa, 25 Juni 2013

Pileuleuyan Bapa

Ato Suharto

Bapa...
Anjeun lir mega
Nu mayungan dina panasna srangenge
Na wanci bentrangna beurang
Kanyaah anjeun niisan hate
Mepende rasa dina panenjo dunya

Bapa….
Moal laas sanajan katiga panjang
Moal luntur najan hujan mindeng ngaguyur
Kamulyaan cinta anjeun
Bakal ngakar ngawujud tangkal
Jadi buah kabagjaan kulawarga salawasna

Bapa….
Sabar anjeun dina nyiar pakeun
Kiwari geus ngawujud bukti
Runtut sauyunan kulawarga ka wangun
Nepi kapupusten anjeun nu tos dipundut kunu Rahayu

Bapa......
Pileuleuyan
Amal soleh tur kaikhlasan anjeun di dunya
Obor nu nyaangan Bapa di alam kubur
Amin....

Pileuleuyan Bapa....

Senin, 24 Juni 2013

Hampura Nyai

Ato Suharto

Nyai hampura akang
Nepi kadanget ayeuna can bisa nyugemakeun anjeun
Lain teu hayang, 
tapi dalah dikumaha
waruga can bisa ngahontal 
rancana nu geus dipedar tianggalna
Tapi sing percaya 
nu maha suci bakal welas tur asih
kabagjaan bakal kahontal, 
asal sabar nandangan cobaan nu ku urang ka alaman

Banda


Ato Suharto

Bagja
Guligah rasa teu kagambar ku mangrupa sagala
Tatali asih beuki matri
Ka Agungan Illahi ngabukti
Ngawujud dina tatali asih
Ku sareatna kawaluyaan turunan urang

Banda nu leuwih nyata ti batan harta
Pupusten sing talaten
Cukang Rahmat nu Maha Kawasa
Aya dina kulawarga takwa kana darigama

Geulis bojo akang
Harta nu bakal mawa kabagjaan
Putra putri nu soleh tur solehah
Rawat sing haat
Sangkan salamet urang di akherat

Sabtu, 22 Juni 2013

Warisan Bapa

Ato Suharto
Boblokot ku kesang 
Sirah dijeun suku
Teu gedag ku rasa hoream
Ikhlas lain reka nu dipulas
Anjeun nyorang harungan
Pikeun kuring sangkan hirup sugema

Bapa               

Anjeun eunteung kahirupan
Ciri sajati lalaki
Anu satia tur tanggung jawab
Kana kodrat pamingpin kulawarga

Bapa

Kaluhungan anjeun 
Dina majuangkeun kulawarga
Warisan nu pohara mahal hargana
Harta eta bakal dimumule
Pikeun wariskeuneun anak incu engke

Jumat, 21 Juni 2013

Hirup ulah ngan saukur hirupAto Suharto

Hirup teh papasten
Bagja cilaka nu jadi caritana
Dimana urang ayana
Gumantung kana lampah nu disorang

Leutik gede harta nu dipiboga
Eta kadar dinu Maha Kawasa
Ulah nyungkelit ati mun letutik 
Kudu sabar jeung tumarima
Ngarah waluya hirup dirasa

Banda pohara moal tanggtu sugema
Mun asalna tina duit rahayat nu dijagal
Lobana duit bakal jadi berwit
Mun asalna meunang tina meuncit beurit

Hirup kudu dibarengan elmu
Sangkan hirup teu jadi kusut
Hirup ulah ngan saukur hirup

Carita CintaAto Suharto

Nyorang mangsa katukang
Mangsa urang munggaran teupung
Anjeun mawa carita
Nu teu dinyana tianggalna
Sabab lir uyah nu tees ka luhur
Pamohalan jadi bakal mun nyawang kanyataan
Kuring kurcaci anjeun putri

Harita
Tresna urang rapet geugeut
Teu gedag ku bedana sareat
Nu kapikir ngan rasa kahayang
Sagarana cinta lir ngan ukur urang no boga

Sawatara mangsa ngolesed
Kasered poe nu moal bisa dicaram engke
Robah waktu marengan nyingrayna carita
Kiwari sari nu kungsi meungkeut na ati
Jadi ilang katiup angin hanjelu
Lantaran kahayang nu teu kasorang

Ayeuna kabagjaan cinta nu kungsi aya
Ukur tinggal catur
Anjeun hiber dina hieum mega
Nu teuing iraha deui bisa jonghok paamprok

Katresna urang kiwari tinggal carita

Kamis, 20 Juni 2013

Bapa


Ato Suharto
Bapa,
bagja teu kagambar lain pupulasan
cintresna natra asli sajati
kanyaah anjeun lain ngan sukur catur
eta carita jaman baheula
waktu anjeun mash aya

Mangsa lahir,
ceurik kuring jadi ubar
ka hariwang Bapa

Mangsa kiwari, 
seuri kuring ceurikna Bapa
nalangsa lanataran paripolah buah hatena

Kuring rumasa loba dosa ka Bapa
ka asih anjeun sok rajeun dianggap rungkang
waktu nyaram kuring ngalampah salah
pedah kuring ngarasa 
nu dilampah ku kuring dianggap kamajuan
padahal senena setan

Bapa,
Kiwari kuring surti
Panyaram anjeun teh eunteung
Sangkan kuring hirup teu asup
kana bubu kabohongan dunya

Bapa,
Anjeun tanggal darajat
nu moal rungkad nepi ka akherat

Selasa, 18 Juni 2013

Lengkah hirup


Ato Suharto

Hak sapatu geus ngipisan 
indung suku geus pinuh ku tatu 
awak geus asa rangsak
waragad beak tujuan can kahontal

Teu di hulu teu di hilir 
kokojayan dina sugan
batan meunang tujuan 
malah badan nandang hanjakal

los kaditu los kadieu
ngarenghap teu puguh polah 
ngajerit diudag seuri
Sabab nu diudag ngan ukur ngimpi

Ayeuna kuring rek surti
yen hirup teh lain sugan jeung boa
tapi enya jeung lain
bakal pasti mun urang narekahan ngimpi

Sabtu, 15 Juni 2013

Cinta Manehna

Ato Suharto
Nyawang mangsa katukang
Mangsa munggaran urang patepung
Sumeredet rasa lir diseureud bangbara
Panas tiris nyaliara
Mun neuteup sorot manehna

Bagjana mangsa harita
Teu kaukur ku mangrupa harta
Tatali asih meungkeut matri
Janji saati moal sulaya

Tapi na mangsa katiga gening teu nyana
Pasini ati buyar laas ku panas 
Cinta peunggas dina dahan nu ragas
Rungkad samemeh ngajadi buah

Sihoreng jaman teh cukang
Panyambung rungkang kasatiaan
Anjeun peureum miceun pasini
Lantaran serab ku banda tatangga

Ayeuna kuring cangcaya
Kana cinta nu tulen nyatana

Pantun Lucu Bahasa Sunda

Ato Suharto

Aya roda na tanjakan, 
katinggang ku pangpung jengkol
Aya randa gogoakan, 
katinggang ku pohpor banpol

Batok kohok wadah huut, 
meuli eunteung jang bikeuneun
Budak montok gede hitut, 
nyeri beuteung, jeungjeuriheun

Mulung tanjung tengah gunung, 
meunang cangkilung saguruntul
Nurus tunjung mbah dukun, 
ceunah nulung malah rahul

Pedah kuring kuralang kuriling, 
ucing ge'ring ngahariring
Tengah peuting jempaling jempling, 
kuring nyaring hayang ngising

Hayu mupu tiwu, 
ohan malah mobok pagu
Huntu linu murukusaunu, 
bongan tara ngosok huntu

Ka Jampang mawa pakarang, 
ajang pe'rang makalangan
Ka akang naha sale'mpang, 
akang sayang ngan ka yayang

Kaso pondok kaso panjang, 
kaso ngaroyong ka mimbar
Sono mondok sono nganjang, 
sono ngaloyor ka kamar

Saha we nu bade nyangke, 
kamari abdi nu ngajagi
Bebende nu hade hate, 
pamatri ati nu sajati

Colenak enak dicocol, 
Komo mun tambah kalapa
Beletak pitak ditakol , 
Poho mun sirah mitoha .....
Hampura abah teu dihaja!!!

Cikaracak ninggan batu, 
Laun-laun jadi legok
Nincak ruhak dina batu,
Laun-laun ngagorowok

Budak leutik bisa ngapung, 
Eta kalong ngrana
Botak saeutik jiga celempung, 
Asa hoyong ngarampa

Iwung bungkulna maju, 
nangka tangkalna dibabad
Indung tunggul rahayu, 
Bapak tangkal darajat

Daun hiris dibeungkeutan, 
dibawa ka juru leuiit
Anu geulis ngadeukeutan 
hayangeun dibere duit

Opat baris salah nyambung, 
mun tukang kakara ngabangun
Omat geulis ulah pundung, 
mun akang kapaksa nyandung

Aya listrik di masigit, 
caangna kamana - mana
Aya istri jangkung alit, 
hanyakal geuning waria

kaso pondok kaso panjang..
kaso ngaroyom ka jalan..
sono mondok sono nganjang..
sono ngaolongok nu lenjang...

rinik rincang rincik rincang..
cikajang sawahna neunggang..
siik pisan sidik pisan..
si ujang sirahna herang...

ka suralaya dagang mukena..
si ujang meuli keur si nini..
kasalira akang micinta..
siang wengi ka impi impi..

kamana ngaitkeun kincir...
ka wanayasa jalan sadang..
kasaha ngaitkeun pikir..
ka nu ngora urang sumedang..

ka sumedang dagang pita...
ka cilondok dagang kacang
kanu lenjang akang cinta..
kanu denok akang sayang..

ka suralaya dagang mukena..
si ujang meuli keur si nini..
kasalira akang micinta..
siang wengi ka impi impi..

KATRESNA AKANGAto Suharto

Kanyaah akang moal laas ku panasna jaman,
moal leeh ku serabna panon poe
najan aya mojang nu sok pirajeunan ngajak nganjang
cinta akang moal gedag ku panggoda wanoja

Nyai..., cinta akang nu sajati
satungtung anjeun satuhu
nyumponan kawajiban ka caroge
akang moal rek lanca linci luncat mulang

Nyai..., pupunden hate akang
tong rempan sanajan urang paanggang
cinta akang lain ngan ukur kalangkang
clik putih clak herang tresna akang ngan ukur anjeun

Nyai..., citresna akang nu utama
kabagjaan nu ku urang ayeuna dirasa
omat ulah nepi ka dirogahala
kupangbibita dunya nu moal pasti sampurna

Nyai..., bojo akang anu geulis
sing tarapti ngajaga diri
sangkan urang tetep waluya
dina lalakon laki rabi nu ku urang ayeuna keur disorang

KASATIAAN ANJEUNAto Suharto

Dua puluh taun urang ngawangun
juntrung nangtung, panceg teu gedag
sagara rumah tangga nu ku urang di sorang
teu loba leuwang najan harungan sok rajeun datang

Kasatiaan anjeun cukang nu jadi lantaran
kabagjaan nu pohara, najan banda ngan saayana
kasatuhuan anjeun jadi jalan panghalang akang
mun rek nganjang ka mojang lian

Geulis...
pupusten rasa nu ayeuna aya
sangkan rumah tangga tetep waluya
nepi ka umur pegat di dunya

Geulis...
jaga sing tarapti pangaji diri
sangkan Illahi masihan widi
laki rabi urang sing nepi ka aki nini

Geulis...
buah katresna urang
geus parawan jeung geus bujang
rawat ku syahadat tur shalat
sangkan hirupna bisa mangfaat keur umat

URANG JEUNG WAYANG


Ato Suharto

Kiwari lain kamari tapi ayeuna
Kamari kuduna jadi eunteung pikeun bekel
naratas jalan sangkan lolongkrang,
teu katutupan jalan

Lumampah di alam dunya
ceunah darma wawayangan
usik malik diobah ku dalang

Tapi urang lain wayang
sabab wayang moal boga kahayang,
da wayang mangrupa barang

Lumampah urang tangtu ngajojo kahayang
hayang tandang, pakan jeung sandang
sabab urang boga akal jeung pikiran
lain wayang nu ngan hudang mun diangkat ku dalang

Kamari nu can pasti tong dijadikaeun nyunkeulit ati
tuluy jadi hoream ngahontal kahayang
gagal lain hartina lengiteun akal
tapi kudu nyiar jalan pikeun meunggaskeun
rurungkan nu ngahalangan jalan

Sing percaya kana diri
nu dianti pasti ngawujud bukti
asal usaha jeung percaya kanu Maha Suci

Urang beda jeung wayang
lantaran urang boga akal jeung pikiran
wayang ngan ukur parabot dalang
nu dipirig ku gamelan dina acara hiburan

CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA


Ato Suharto

Rundayan carita mangsa harita
masih natra dina rasa
tatali asih nu mengkeut pageuh
nepi ka kiwari tetep euntreup
kawas si leugeut teureup

Katresna teu ilang singray
najan umur rek nepi ka kubur
kasono teu weleh pogot
najan jiwa geus teu deui ngora

Duh Gusti nu maha welas tur asih
jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini
teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri

Nyai panutan akang
kasatiaan modal utama
ulah nepi ka dirogahala
ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara

Kabagjaan lain diukur ku lobana brana
lain dihias kureuncemna emas
kabagjaan pasti nyaangan urang
mun iman jeung takwa jadi sareat urang
dina enggoning ngabangun rumah tangga

Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna
urang jaga ulah nepi ka sirna
sangkan urang tetep waluya
nepi ka pantona sorga..

HIRUP


Ato Paskal

Hirup lir ibarat lengkah
Sing ati ati tur tarapti
nincak ulah ngan saukur lampah
komo bari jeung dudupak rurumpak
bisi manggih beling nu pastina bakal nyugak

Hirup jeung kahirupan
lir ibarat lengkah jeung tujuan
lengkah merenah 
tinangku barokah tujuan
nu ku urang baris kahontal

Panggoda dunya tong dijadikeun alesan
pikeun ngalengkah salah
lantaran bala tangtuna bakal karasa

Kamajuan dunya
kudu dibarengan ku motekar akal
lengkah kudu basajan
sangkan merenah tur  barokah

ANAKING


Ato Suharto

Anaking...
regepkeun piwuruk ema hidep
sangkan hirup rahayu
jeng berkah tur bagja

Anaking..
tiru jeng gugu pasipatan ema
sabab ciri sagala wanoja natra
aya dina diri ema

Bapa bagja rumah tangga jeung ema
najan kadang sok manggih tunggara
ema tetep ngawula ka bapa
pinuh ku rasa katresna

Anaking..
hirupmah sadar jeung eling
mun hideup mamawa wejangan ema
bakal pasti salawasna eling

Anaking..
hideup geus nincak mangsa dewasa
omat ulah kagoda ku hawa dunya
nu kadang mawa cilaka

Bapa jeung ema teu boga warisan banda pohara
teu boga tanah nu lega
komo deui emas permata

Bapak jeung ema ngan boga do'a
sangkan hideup hirup waluya
dibeungkeut ku iman jeung takwa
bekel urang ngumpul engke di sorga